International Journal of Multidisciplinary Trends
  • Printed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

2021, Vol. 3, Issue 1, Part A

بلاک¬Ú†ÛŒÙ†ØŒ فناوری رو به رشد - سروی


Author(s): روهید شکورزاده

Abstract: این مقاله در باره بلاک¬Ú†ÛŒÙ† به پژوهش Ù…ÛŒ پردازد. بلاک¬Ú†ÛŒÙ† یا رنسانس پول ØŒ پروتکلی Ú©Ù‡ همراه با ارز دیجیتالی بیت¬Ú©ÙˆÛŒÙ† یکجا به جهان عرضه شد، این فناوری پشتوانه¬Ø§ÛŒ نزدیک به دو هزار ارز دیجیتالی کنونی هست، Ú©Ù‡ تنها امروز 16.5میلیون بیت¬Ú©ÙˆÛŒÙ† در سراسر جهان مبادله Ù…ÛŒ¬Ø´ÙˆØ¯ØŒ فناوری بلاک¬Ú†ÛŒÙ† با قدرت Ùˆ سیستم غیرقابل ردیابی، به پروژه¬Ù‡Ø§ÛŒ در حال کار اکثر شرکت¬Ù‡Ø§ Ùˆ غول¬Ù‡Ø§ÛŒ فناوری دنیا مبدل شده است. به ذکر هست Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ¬ØªÙˆØ§Ù† از این فناوری در انتخابات افغانستان نیز استفاده کرد. در این مقاله از میتود تحقیق کتابخانه¬Ø§ÛŒ Ùˆ دیگر مقاله های علمی استفاده شده Ùˆ برای دانشجویان کمپیوتر ساینس Ùˆ علاقمندان ارز های دیجیتالی مناسب هست. بلاک¬Ú†ÛŒÙ† از فناوری های قدرتمند بشمار رفته Ùˆ من آنرا در مورد سیستم انتخابات الکترونیکی مناسب یافتم، کسانی Ú©Ù‡ میخواهند در باره (بلاک¬Ú†ÛŒÙ† Ùˆ انتخابات الکترونیکی) تحقیق بکنند، این مقاله مناسب آنها هست.

Pages: 34-37 | Views: 1223 | Downloads: 270

Download Full Article: Click Here

International Journal of Multidisciplinary Trends
How to cite this article:
روهید شکورزاده. بلاک¬Ú†ÛŒÙ†ØŒ فناوری رو به رشد - سروی. Int J Multidiscip Trends 2021;3(1):34-37.
International Journal of Multidisciplinary Trends
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals